Aanpassingen vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg

Er is beroep aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg. Naar aanleiding van ingediende bezwaren bij de Raad van State zijn in het destijds vastgestelde bestemmingsplan enkele wijzigingen doorgevoerd.

Begin 2022 heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Verhuellweg vastgesteld. Naar aanleiding van bezwaren bij de Raad van State heeft de gemeente Doesburg de regels van het vastgestelde bestemmingsplan aangescherpt.

Aanscherpingen op het bestemmingsplan

De bezwaarmakers vinden onder andere dat enkele zaken onvoldoende benoemd zijn in het vastgestelde bestemmingsplan. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, zijn enkele planregels aangepast en enkele voorwaarden aan het bestemmingsplan toegevoegd. In het aangepaste bestemmingsplan worden – kort gezegd – de toegestane bedrijfsactiviteiten beperkt tot die van de bestaande bedrijven. Het maakt geen andersoortige (ongewenste) ontwikkelingen meer mogelijk.

Hiermee wordt uitgesloten dat er bedrijfsactiviteiten plaats kunnen vinden die significante (milieu)hinder veroorzaken, door bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof. Verder worden in de planregels voorwaarden gesteld voor nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor sluiten de uitgevoerde onderzoeken aan bij wat er in het plan mogelijk gemaakt wordt en vice versa. Met de aanscherpingen op het bestemmingsplan verwacht Doesburg de bezwaarmakers tegemoet te komen.

Planning

In de raad van april komt het aangepaste bestemmingsplan aan de orde. Daarna gaat het naar de Raad van State. Het nadere besluit / wijzigingsbesluit is onderdeel van de lopende beroepsprocedure. De bezwaarmakers krijgen de stukken van de Raad van State. De verwachting is dat de Raad van State deze zaak in april / mei in behandeling neemt. Daarna volgt uitspraak.