Uitgangspunten woningbouw gemeente Lochem vernieuwd

Het woonbeleid van de gemeente Lochem wordt vernieuwd. Aanleiding hiervoor is het groeiende woningtekort, de stijging van de woningprijzen en het behoud van de leefbaarheid in de kernen. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college daarom het huidige woonbeleid tegen het licht gehouden en op basis van nieuwe ontwikkelingen een aanvulling geschreven op de Woonvisie Lochem 2018-2025.

Niet eerder was het in Nederland zo moeilijk om een woning te bemachtigen. Er is een woningtekort door het groeiend aantal huishoudens en achterblijvende woningbouw. De prijzen van koopwoningen stijgen, de wachttijd voor een sociale huurwoning loopt op en de doorstroming stagneert. Vooral starters en kwetsbare groepen hebben grote moeite om een plek te vinden om hun leven op te bouwen.

Gemeente Lochem groeit harder dan verwacht

De crisis op de woningmarkt speelt ook in de gemeente Lochem. Bij het opstellen van de Woonvisie Lochem 2018-2025 was het geplande aantal nieuwbouwwoningen groter dan de verwachte groei van het aantal huishoudens. De werkelijkheid is nu anders. Onze regio is in trek, er komen meer mensen wonen dan er vertrekken. De bevolking en het aantal huishoudens groeien harder dan verwacht. Daarom moet de Woonvisie Lochem aangepast worden.

Wethouder Robert Bosch: “We gunnen iedereen in onze gemeente een goede en betaalbare woning. Bovendien willen we ook dat de leefbaarheid in de kernen op peil blijft en waar nodig verbetert. Daarom is ons streven om de komende 10 jaar zeker 1300 woningen verdeeld over de gemeente te bouwen.”

Woonvisie is basis voor nieuwe woningbouwplannen

In het zogenaamde ‘addendum’ op de Woonvisie staan naast de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt, de uitgangspunten benoemd voor leefbare kernen en betaalbaarheid van de woningen. In de Woonvisie wordt ook ingegaan op aantallen woningen, de verdeling over de kernen, het type woningen, de doelgroepen en de prijzen van de woningen. Daarmee vormt de vernieuwde Woonvisie Lochem 2018-2025 de basis voor alle woningbouwplannen in de gemeente Lochem.

Kernvisies Wonen

Als de raad de vernieuwde Woonvisie heeft vastgesteld, wordt het traject kernvisies Wonen weer op gepakt. In deze kernvisies staan de beoogde locaties, het aantal te bouwen woningen en het type woning per kern vermeld. Met verschillende partijen zoals dorpsraden en woningcorporaties zijn de kernvisies besproken en inwoners konden in september reageren op de voorontwerp-kernvisies. Deze reacties worden samengevat in een reactienota en verwerkt in de ontwerp-kernvisies, die dan ter inzage worden gelegd en waarop formele zienswijzen ingediend kunnen worden.

Bespreking in de gemeenteraad

De raad bespreekt voor de kerst de aanvulling op de Woonvisie. Zodra bekend is wanneer de behandeling is dan wordt dat via gemeentenieuws en lochem.nl bekendgemaakt.